آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی

مرجع تایید کننده: هیات وزیران

دانلود فایل