اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

مرجع تایید کننده: وزیر علوم

دانلود فایل