نشست دوجانبه شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ۸ و ۹ کشور - دانشگاه صنعتی قوچان - ۷مرداد۱۳۹۸