نشست سه جانبه شورای مدیران روابط عمومی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ۵،۴و۶ کشور - دانشگاه کاشان - ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵