نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ۷ و ۱۰ کشور - دانشگاه شهید چمران اهواز - ۵ آبانماه ۹۶

۰۶ آبان ۱۳۹۷ ۷